PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.portalpasazera.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Ze względu na specyfikę prezentowanych danych, obsługa poprzez klawiaturę nie jest możliwa w dwóch miejscach serwisu:
  • w aplikacji „Pociągi na mapie” (mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności),
  • w zakładce „Trasa na mapie” w szczegółach połączenia (mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności).
 • Z niektórych dodatkowych funkcjonalności na poszczególnych podstronach można korzystać wyłącznie za pomocą myszki:
  • podstrona „Katalog stacji” - wybór litery alfabetu, dla której zostaną zaprezentowane stacje,
  • wyniki wyszukiwania - pasek zmiany godzin umożliwiający ponowne wyszukanie połączenia wg zmienionej godziny.
 • Pliki PDF dostępne w serwisie (plakaty rozkładów jazdy) ze względu na ograniczenia programu do generowania plików z systemu mogą nie być w pełni dostosowane do zasad WCAG 2.1. (A oraz AA).
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania podmiotu zewnętrznego o nazwie Spółdzielnia Socjalna Akces Lab, który w dniu 13 marca 2018 r. wystawił certyfikat dostępności serwisu internetowego dla witryny Portal Pasażera v. 3.0. Zobacz certyfikat. Zobacz certyfikat w wersji tekstowej.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

Serwis został zaprojektowany tak, aby mógł być obsługiwany przez najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii czy ograniczeń użytkownika.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby serwis spełniał standardy W3C w zakresie:
 • HTML 5,
 • WCAG 2.1. (A oraz AA).
Jednocześnie informujemy, że dostępna w serwisie opcja „Kup bilet” przenosi użytkownika do zewnętrznych serwisów sprzedażowych przewoźników i nie możemy zagwarantować ich dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych.

Nawigacja

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach.
 • Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury. Ze względu na specyfikę prezentowanych danych, obsługa poprzez klawiaturę nie jest możliwa w dwóch miejscach serwisu:
  • w aplikacji „Pociągi na mapie”,
  • w zakładce „Trasa na mapie” w szczegółach połączenia.
 • Z niektórych dodatkowych funkcjonalności na poszczególnych podstronach można korzystać wyłącznie za pomocą myszki:
  • na podstronie „Katalog stacji” - wybór litery alfabetu, dla której zostaną zaprezentowane stacje,
  • w wynikach wyszukiwania - pasek zmiany godzin umożliwiający ponowne wyszukanie połączenia wg zmienionej godziny.
 • Klawisz Tab pozwala na przechodzenie po elementach menu, treści oraz stopki. Użytkownik może korzystać ze „skip linków”, a obsługę serwisu ułatwia włączony na stronie tzw. fokus.
 • Strona posiada uporządkowane nagłówki i opisane tytuły stron.
 • Na wybranych podstronach nawigacja może ulec zmianie. Prosimy zwrócić uwagę na to, że każda podstrona dostępna w menu oraz pierwsze trzy pozycje w stopce (Sieciowy rozkład jazdy pociągu, Katalog stacji, Katalog połączeń), są traktowane przez system jako oddzielne aplikacje. Dlatego wprowadziliśmy do nawigacji w serwisie przycisk „Wróć”, znajdujący się na niektórych ekranach w lewym górnym rogu, który pozwala cofać się do poprzedniego widoku bez utraty zawartości wcześniej wypełnionych formularzy.
 • W serwisie korzystamy z wyskakujących okienek. Są one jednak dostosowane do obsługi klawiaturowej, a użytkownicy niewidomi są o nich odpowiednio wcześniej informowani.

Wygląd

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. W serwisie można:
 • powiększyć widok strony oraz liter za pomocą kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +,
 • pomniejszyć widok strony oraz liter za pomocą kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –,
 • przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów za pomocą kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0,
 • zmienić kontrast strony przy pomocy przycisku w górnej belce serwisu.
Staraliśmy się, aby wszystkie elementy serwisu miały odpowiedni kontrast.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z programami asystującymi czy systemem lub programami użytkownika.

Formularze

Serwis posiada dokładne opisy oraz identyfikację pól na wszystkich formularzach. Niektóre pola posiadają graficzne elementy wspomagające ich uzupełnianie. Pola takie można uzupełnić również z wykorzystaniem klawiatury:
 • W polach definiujących datę bądź godzinę, występujących w różnych miejscach serwisu, wartość można zmienić poprzez zaznaczenie aktualnie wprowadzonego tekstu (dzieje się to automatycznie po aktywowaniu danego pola), a następnie wpisanie nowej wartości przy pomocy klawiatury, z zachowaniem formatu określonego w opisie pola.

Pliki PDF

Pliki PDF dostępne w serwisie mogą nie być w pełni dostosowane do zasad WCAG 2.1. (A oraz AA).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, zauważonych błędów lub propozycji zmian w serwisie, prosimy o kontakt poprzez adres pomoc-pdp@plk-sa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania udostępnienia informacji w formie alternatywnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Sposób kontaktu, o którym mowa powyżej, podlega zapisom „Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail”.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej i wskazanie podstrony, której ono dotyczy (adres URL oraz sposób kontaktu). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, z tego też względu ograniczona jest możliwość zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków. Jednak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie audytu dostępności architektonicznej budynku Centrali i analizy potrzeb. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez konserwatora zabytków i ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwe będzie przystąpienie do kompleksowego wdrażania przyjętych rozwiązań. Wdrażanie przyjętych rozwiązań planować należy od 2023 roku.
 1. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: przystanki Dw. Wileński 01, 02, 04, 05 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych), Dw. Wileński 09, 10 (przystanki częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych).
 3. Dojazd tramwajem: przystanki Dw. Wileński 03, 07, 08 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych).
 4. Dojazd metrem: przystanek Metro Dworzec Wileński.
 5. W budynku są dwa czynne wejścia dla pracowników, gości i interesantów od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków.
 6. Aktualnie wejścia do budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich. Przed dotarciem do recepcji trzeba pokonać schody zewnętrzne (5 stopni) i wewnętrzne (4 stopnie). Masywne, ciężkie drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie. Drzwi wewnętrzne otwierają się automatycznie.
 7. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 8. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa fizycznego obiektu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gość lub interesant nie może wejść na teren budynku bez obecności pracownika Spółki (zapraszającego, reprezentującego daną komórkę lub funkcjonariusza SOK jeżeli interesant udaje się do Prezydium Centrali).
 9. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz przy recepcjach oraz dostęp do wind. Z wind osoby na wózkach mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B, D i E. Z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami segmentu C a kondygnacjami segmentów oznaczonych jako A, B, D i E, dostęp do kondygnacji biurowych segmentu C bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody. Korytarze w segmentach A, B, D, E z uwagi na występujące schody nie są dostępne na przyziemiach i parterach budynku.
 10. Wymiary wind pozwalają na jej użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystające z wózków inwalidzkich.
 11. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku. Jeden posterunek jest czynny do godziny 18, drugi całodobowo.
 13. W recepcjach budynku zamontowane są pętle induktofoniczne.
 14. W budynku dostępne są dwie przenośne pętle induktofoniczne.
 15. W budynku nie ma pochylni oraz platform.
 16. W budynku nie ma informacji głosowych.
 17. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 18. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 19. Sale konferencyjne nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje Mobilne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępnia aplikację mobilną Portal Pasażera:oraz na stronach sklepów:Aby wyświetlić deklarację dostępności aplikacji mobilnych przejdź na adres „Dostępność aplikacji mobilnych Portal Pasażera”.
Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego wybierz którąś z opcji dostępnych na końcu okna. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.